ഇന്നാ പിടിച്ചോ പത്തു ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി

credit: Oxford University


     ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്രസംഘം പത്തു പുതിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കൂടി സൗരയൂഥത്തിനു പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏതാനും ദശലക്ഷം വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള നെപ്ട്യൂൺ സമാന ഗ്രഹങ്ങളും ഇതിൽ പെടും. നെപ്ട്യൂണിനെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായ ഈ സമയത്തു തന്നെ നടത്തിയ ഈ കണ്ടെത്തൽ കൂടുതൽ കൗതുകം തരുന്നതാണ്.

     ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചത് CoRoT (Convection, Rotation and Transits) എന്ന ബഹിരാകാശദൂരദർശിനിയാണ്. ഫ്രഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ CNESനാണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം.ജൂൺ 14ന് മാർസെയിലിൽ വെച്ചു നടന്ന രണ്ടാം കോറോട്ട് സിമ്പോസിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

     ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ പത്തു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണം ചൂടൻ വ്യാഴം (hot jupiter) എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവ അസാധാരണമാം വിധം അടുത്തു കിടക്കുന്നവയും അതിദീർഘ ഭ്രമണപഥങ്ങളോടു കൂടിയവയും ആണ്. ഇവയിൽ ഒരെണ്ണം വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ഗ്രഹം ശനിയെക്കാൾ അല്പം വലിപ്പം കുറഞ്ഞതാണ്. ഇതിന്റെ തന്നെ രണ്ടു സഹഗ്രഹങ്ങളാണ് നെപ്ട്യൂണിനോട് സമാനമായവ.

     ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോ. സൂസന്നെ ഐഗ്രൈൻ ആണ് ഈ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.  കോറോട്ട് 18 എന്ന നക്ഷത്രത്തിന് ഏതാനും ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളുടെ പ്രായം മാത്രമെ ഉള്ളു എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രഹരൂപീകരണത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹയിക്കും.

     മറ്റൊരു താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന നക്ഷത്രം കോറോട്ട് 24 ആണ്. നമ്മുടെ സൂര്യനെക്കാൾ ചെറുതാണ് എന്നതാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4400 പ്രകാശവർഷം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലെ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം ഭൂമിയെക്കാൾ മൂന്നു മടങ്ങു വലുതാണ്. മാതൃനക്ഷത്രത്തെ ഒരു തവണ ചുറ്റിവരാൻ 5.1 ദിവസം മാത്രമെ ആവശ്യമുള്ളു. രണ്ടാമത്തെതിനാകട്ടെ ഭൂമിയെക്കാൾ 4.8 മടങ്ങു വലിപ്പമുണ്ട്. ഇത് ഒരു വട്ടം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം 11.8 ദിവസങ്ങളാണ്. ഇവയാണ് രൂപം കൊണ്ട് നെപ്ട്യൂണിനു സമാനമായവ. പക്ഷെ താപനില വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ഇവയുടെ ഘടന പൂർണ്ണമായും നെപ്ട്യൂണിനു സമാനമാണോ എന്ന കാര്യം അറിവായിട്ടില്ല.

     കോറോട്ട് 22b എന്ന നക്ഷത്രം വലിപ്പം കൊണ്ട് ശനിക്കു തുല്യനാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും 2000 പ്രകാശവർഷം അകലത്തിലാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. പത്തു ദിവസമാണ് ഭ്രമണകാലയളവ്. നമ്മുടെ സൂര്യനെക്കാൾ അല്പം ചൂടു കൂടിയതാണ് ഇതിന്റെ നക്ഷത്രം.

     താഴെ പറയുന്നവയാണ് പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ പത്തു ഗ്രഹങ്ങൾ:
CoRoT-16b: വ്യാഴത്തിന്റെ വലിപ്പവും അതിന്റെ പകുതി മാത്രം പിണ്ഡവുമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണിത്. 5.3 ദിവസമാണ് ഭ്രമണകാലയളവ്. സൂര്യനു സമാനമായ നക്ഷത്രത്തെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ആറു ബില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പ്രായം. അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വളരെ നീണ്ട ഭ്രമണപഥമാണിതിന്.

CoRoT-17b: ഈ ഭീമൻ ഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം പത്തു ബില്യൻ വർഷങ്ങളുടെ പ്രായമുണ്ട്. അതായത് സൂര്യന്റെ രണ്ടു മടങ്ങ്. ഭ്രമണചക്രം പൂർത്തിയാവുന്നത് 3.7 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. വ്യഴത്തിന്റെ 2.4 മടങ്ങ് പിണ്ഡവും രണ്ടു മടങ്ങ് സാന്ദ്രതയുമുണ്ട് ഇതിന്. വളരെ പ്രായം കൂടിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാമ്പിളാണിത്.

CoRoT-18b: വ്യാഴത്തിന്റെ രണ്ടു മടങ്ങ് സാന്ദ്രത കൂടിയ ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രായം 600 മില്യൺ വർഷങ്ങളാണ്. വ്യാഴത്തിന്റെ 1.4 മടങ്ങ് വലിപ്പവും 3.5 മടങ്ങ് പിണ്ഡവും ഇതിനുണ്ട്.

CoRoT-19b: വ്യാഴത്തിന്റെതിനു തുല്യമായ പിണ്ഡവും അതിന്റെ 1.5 മടങ്ങ് വലിപ്പവുമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണിത്. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമായ ശനിയുടേതിനു തുല്യമാണ് ഇതിന്റെ സാന്ദ്രത.

CoRoT-20b: അതിദീർഘ ഭ്രമണപഥത്തോടു കൂടിയ ഒരു "ചൂടൻ വ്യാഴ"മാണിത്. ഇതിന്റെ സാന്ദ്രത ചൊവ്വയുടെതിന്റെ രണ്ടു മടങ്ങാണ്.

CoRoT-21b: ഒരു ഭീമൻ വാതകഗ്രഹം തന്നെയാണിതും. വ്യാഴത്തിന്റെ 1.3 മടങ്ങ് വലിപ്പവും 2.5 മടങ്ങ് പിണ്ഡവും ഇതിനുണ്ട്.

CoRoT-22b: ശനിയുടെ 0.74 മാത്രം വ്യാസമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രഹമാണ്  ഇത്. ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള സൗരേതരഗ്രഹങ്ങളെ അധികമൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

CoRoT-23b: 3.6 ദിവസം കൊണ്ട് ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു "ചൂടൻ വ്യാഴം".

CoRoT-23b,24c: നെപ്ട്യൂണിന്റെ വലിപ്പത്തിനു സമാനമായ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങൾ. ആദ്യത്തെത് 5.1 ദിവസം കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെത് സ്11.8 ദിവസം കൊണ്ടും മാതൃനക്ഷത്രത്തെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

 1. ഹായ് ... ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണല്ലോ :)
  ഷെയര്‍ ചെയ്തതിനു നന്ദിട്ടോ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. വളരെ വിജ്ഞാനപ്രധമായ ഈ ബ്ലോഗ്‌ ഇന്ന് ആണു് ഞാൻ കണ്ടത്‌. എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും എനിക്ക്‌ വായിക്കണം. വളരെ നന്ദി.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. വിദൂരവും വിജ്ഞാന പ്രഥവുമായ പോസ്റ്റ് ,ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. നന്ദി. എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും, എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ