ചന്ദ്രന്റെ പുതിയ മാപ് റെഡി

credit: NASA

ചന്ദ്രന്റ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള മാപ് നാസ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലൂണാർ റക്കണൈസൻസ് ഓർബിറ്ററിൽ(LRO) നിന്നും ലഭിച്ച ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. 328 അടി കൃത്യതയാണ് ഇതിന് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

  1. വളരെ നല്ല ലയ ഔട്ട്‌ ,വിഷയവുമായി നന്നായി യോജിക്കുന്നു.
    പോസ്ടുകല്ക് കൂടുതല്‍ വിവരണം നല്കിക്കൂറെ,

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതുവരെ

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക