ഡിസംബറിലെ ആകാശം


ഡിസംബർ മാസത്തിൽ രാത്രി 8.30ന് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യമാണിത്.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍