ഫെബ്രുവരിയിലെ ആകാശംമദ്ധ്യകേരളത്തിൽ ഈ മാസം രാത്രി 8.30ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യമാണിത്. 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍