മാർച്ചിലെ ആകാശവും വിശേഷങ്ങളും

2012 മാർച്ച് മാസത്തിൽ മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ രാത്രി 8.30ന് കാണുന്ന ആകാശദൃശ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിൽ കർസർ വെച്ചു ക്ലിക് ചെയ്താൽ വലുതായി കാണാം

മാർച്ച് 3:- ചൊവ്വ ഏറ്റവും തിളക്കത്തിൽ കാണാം. ചൊവ്വയും സൂര്യനും ഭൂമിയുടെ എതിർദിശയിൽ.

മാർച്ച് 8:-  പൗർണ്ണമി


മാർച്ച് 14:- ഗുരു-ശുക്രസംഗമം. വ്യാഴവും ശുക്രനും തമ്മിലുള്ള അകലം 3ഡിഗ്രി മാത്രമായിരിക്കും


മാർച്ച് 20:- സമരാത്രദിനം. സൂര്യൻ ഭൂമദ്ധ്യരേഖക്കു മുകളിൽ വരുന്നു.


മാർച്ച് 22:- അമാവാസി


മാർച്ച് 25:- ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും ശുക്രനും അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു.

ഈ മാസത്തെ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരണം ഇവിടെ കാണാം.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഇതുവരെ

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക