ഈ മാസത്തെ ആകാശം

മാസം രാത്രി 8.30ന് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന നക്ഷത്ര ദൃശ്യം.
പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ
* 13:- അമാവാസി. ആസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാന്റിലും   സൂര്യഗ്രഹണം 
*  17,18:- ചിങ്ങക്കൊള്ളി-ഉൽക്കാവർഷം
* 27:- ശുക്രനും ശനിയും അടുത്തുവരുന്നു. സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പ് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ഒരു ഡിഗ്രി അകലത്തിൽ ഇവയെ കാണാം.
* 28:- പൗർണ്ണമി
   

അഭിപ്രായങ്ങള്‍