സുന്ദരബുധൻ


കടപ്പാട് : NASA
ബുധനെ പടിക്കാനായി  പുറപ്പെട്ടു പോയ മെസഞ്ചർ എടുത്ത ബുധന്റെ ചിത്രമാണിത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണാഭമായി ബുധനെ കാണാൻ മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്കു കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ രാസഘടകങ്ങൾക്കും ഭൗതികസവിശേഷതകൾക്കും അനുസൃതമായി ലാബിൽ വെച്ചു തയ്യാറാക്കിയ ഫാൾസ് കളർ ഇമേജ് ആണിത്.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍