ഈ മാസത്തെ ആകാശം

കടപ്പാട്: വിക്കിപ്പീഡിയ

ഈ ബുധൻ, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോടൊപ്പമായതു കൊണ്ട് മാസത്തിന്റെ ആദ്യപാതിയിൽ ഇവയെ കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ബുധനും ശുക്രനും വ്യാഴത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന മനോഹര ദൃശ്യം നമുക്കു കാണാം. സൂര്യാസ്തമനത്തിനു ശേഷം പടിഞ്ഞാറ്  ഇടവം രാശിയിൽ വ്യാഴത്തിനെ കാണാം. ശനിയെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് തുലാം രാശിയിൽ കാണാം.

മെയ് 10൹ പടിഞ്ഞാറൻ ആസ്ട്രേലിയയിൽ വലയസൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ മാപ്പ് ഇവിടെ. മെയ് 23൹ ചന്ദ്ര-ശനി സംഗമം. മെയ് 26൹ ബുധൻ, ശുക്രൻ, വ്യാഴം എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംഗമം.


അഭിപ്രായങ്ങള്‍