സെപ്റ്റംബറിലെ ആകാശവിശേഷങ്ങൾ

2013 സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം 15൹ രാത്രി 8മണിയ്ക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചാര്‍ട്ട്. കടപ്പാട്: വിക്കിപ്പീഡിയ
സെപ്റ്റംബർ-1:
വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ-2:
ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും അടുത്തു വരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ-5:
അമാവാസി. ബുധൻ കന്നി രാശിയിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ-6:
ശുക്രനേയും ചിത്ര നക്ഷത്രത്തേയും അടുത്തടുത്തു കണാം. ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ-8:
ചന്ദ്രനും ശുക്രനും അടുത്തു വരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ-18: പൗർണ്ണമി. 
സെപ്റ്റംബർ-25: 25൹ ബുധൻ തുലാം രാശിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു.
ശുക്രൻ:
 ശുക്രൻ സാന്ധ്യതാരകമായി
തിരിച്ചു വരുന്നു.
സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ
ചക്രവാളത്തിൽ ശുക്രനെ കാണാം.
8൹ ചന്ദ്രന്റെ സമീപത്തായി ശുക്രനെ
കാണാം.
വ്യാഴം:
  വ്യാഴത്തെ ഈ മാസം പ്രഭാതത്തിൽ കാണാം.
മിഥുനം രാശിയിലാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം.
ചൊവ്വ:
ചൊവ്വയേയും പ്രഭാതത്തിൽ കർക്കിടകം
രാശിയിൽ കണാം.
ബുധൻ:
ഈ മാസം കാണാൻ കഴിയില്ല. 
ഐസോൺ വിശേഷങ്ങ
നല്ലൊരു ദൂരദർശിനിയുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോണിനെ ചൊവ്വയുടെ അടുത്തു കണ്ടെത്താം. കർക്കിടകം രാശിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തു നിന്നും അൽപം മാറി ബീഹിവ് താരവ്യൂഹത്തിനു സമീപത്തായി സെപ്റ്റംബർ 5൹ ഐസോണിനെ കാണാം.ഈ മാസം മുഴുവൻ ഇത് ചൊവ്വയുടെ സമീപത്തു തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നല്ലൊരു കാഴ്ചക്കായി ഇനിയും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം.


അഭിപ്രായങ്ങള്‍