സൂര്യന്റെ കേന്ദ്രം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കറങ്ങുന്നുസോഹോ എടുത്ത സൂര്യന്റെ ചിത്രം

സൂര്യൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രമാണെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും, ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്: സൂര്യന്റെ കോർ ഭ്രമണനിരക്ക്.Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) എന്ന സൗരനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തിലെ Global Oscillations at Low Frequencies (GOLF) ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘം ആദ്യമായി സൂര്യന്റെ കാമ്പ് കറങ്ങുന്ന വേഗത അളന്നു. അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരുതവണ എന്ന നിരക്കിൽ ആണ്. ഈ ഭ്രമണനിരക്ക് അളക്കാൻ അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നവീന രീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവയുടെ ഫലങ്ങൾ Astronomy & Astrophysicsൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.സോഹോ ഉപഗ്രഹം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലമായി സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഗോൾഫ് എന്ന ഉപകരണം സൗരോപരിതലത്തിലെ ചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ സൂര്യന്റെ ആന്തരിക ഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നു. സൂര്യന്റെ കേന്ദ്രം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ബാഹ്യ പാളി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നാലു മടങ്ങ് വേഗതയാണ് ഇത്.

ഭൂകമ്പം മൂലമുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഭൗമാന്തർഭാഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് സൂര്യനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം.
അഭിപ്രായങ്ങള്‍