ശുക്രംസതരണം-ഇനി മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി

2004ൽ നടന്ന ശുക്രസംതരണത്തിൽ ദൃശ്യമായ ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷം(തിളങ്ങി കാണുന്നത്)


ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു കാത്തിരുന്ന ആ അപൂർവ്വപ്രതിഭാസം സംഭവിക്കാൻ. ഇന്ത്യയിൽ രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ കാണാൻ കഴിയും. ഭൂമിയുടെ പലഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രതിഭാസം തത്സമയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രസമൂഹം തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംതരണം തുടങ്ങുന്ന സമയം തന്നെ അത് എല്ലാഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

ശുക്രന്റെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ സംതരണത്തോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ശുക്രൻ സൂര്യപശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അന്തരീക്ഷം തിളക്കമാർന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സ്പെക്ട്രം പരിശോധിച്ച് ശുക്രനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെയേറെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വലിപ്പത്തിലും സൂര്യനുമായുള്ള അകലത്തിലും ഗ്രഹത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഭൂമിയുമായി ഏറെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ശുക്രൻ പക്ഷെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്റെ സഹോദരിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഹരിതഗൃഹവാതകമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ആധിക്യവും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും എല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഈ ഗ്രഹത്തെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നു. ഈ സംതരണത്തോടെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെങ്കുലും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

തത്സമയം കാണാൻ കഴിയുന്ന ലിങ്കുകൾ:

ബഹിരാകാശത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യം കാണാൻ:

ശുക്രസംതരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സന്ദർശിക്കുക:

എല്ലാവരും തയ്യാറായില്ലേ പ്രപഞ്ചമൊരുക്കുന്ന അപൂർവ്വദൃശ്യത്തിന് സാക്ഷിയാവാൻ


അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഇതുവരെ

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക