50 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഏപ്രിൽ 12ന്


അന്നയാൾക്ക് 27 വയസ്സായിരുന്നു

മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു അയാൾ കുതിച്ചത്
അയാൾ ഭൂമിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു: “എന്റെ ഭൂമി എന്തു മനോഹരം! ഈ കാണുന്ന നദികളും!!

ഇങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അയാളുടെ കാഴ്ചകൾ

50 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ലോകം അയാളെ ആദരിച്ചു

30 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി:

യൂറി ഗഗാറിൻ

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഇതുവരെ

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക