2011, ഏപ്രിൽ 8, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ആഗോളചാന്ദ്രവാരം


     2009ൽ ലോകം അന്താരാഷ്ട്രജ്യോതിശാസ്ത്രവർഷമായി ആഘോഷിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് അതിനൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ല. എങ്കിലും അതിരുകളില്ലാത്ത ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്നന്മാരുടെ സംഘടന തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മാസം അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശസ്ത്രമാസമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം വ്യത്യസ്തമായ ചില പരിപാടികൾ അവർ ആ‍വിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ 16 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചാന്ദ്രവാരം. 


     10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ മുഖത്തിനു വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വളരെ അനുകൂലമാണ്. ടെലിസ്കോപ്പുപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഗർത്തങ്ങളും മറ്റും ഓരോന്നോന്നായി നിരീക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 


     ‘ഒരേ ജനത ഒരേ ആകാശം‘ എന്നതാണ് അതിരുകളില്ലാത്ത ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്നന്മാരുടെ(Astronomers Without Borders) മുദ്രാവാക്യം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനു നേരെ തിരിച്ചു വെച്ച ടെലിസ്കോപുകളിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ അസ്ട്രോണമി ലൈവ് എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. 16നുള്ള ക്രേറ്റർ ഹണ്ട് എന്ന പരിപാടിയിൽ ചന്ദ്രനിലെ ഗർത്തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Get

Blogger Falling Objects