2013, ഏപ്രിൽ 2, ചൊവ്വാഴ്ച

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആകാശം

കേരളത്തിൽ ഈ മാസം രാത്രി 8.30ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. വ്യാഴത്തെ ഇടവം രാശിയിലും ശനിയെ തുലാം രാശിയിലും കാണാം. ഇടവം, മിഥുനം, കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, കന്നി എന്നീ സൗരരാശികളും വേട്ടക്കാരൻ, സപ്തർഷിമണ്ഡലം എന്നീ പ്രധാന ഗണങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ദൂരദർശിനിയുടെ സഹായത്താൽ ഒറിയൺ നെബുലയെ കാണാൻ കഴിയും. ഗ്രീക്ക് മിഥോളജിയിൽ ഒറിയൺ ഒരു വേട്ടക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബാബിലോണിയക്കാർക്ക് ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആട്ടിടയനായിരുന്നു. ഋഗ്വേദത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു മാനായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തലയാണ് മകീര്യം അഥവാ മൃഗശീർഷം. അരപ്പട്ടയിലെ നടുവിലെ നക്ഷത്രവും മകീര്യത്തിലെ നടുവിലെ നക്ഷത്രവും കൂട്ടിവരച്ചാൽ തെക്കുവടക്കു ദിശ കൃത്യമായറിയാൻ കഴിയും. പുരാതനകാലത്ത് കപ്പൽ യാത്രക്കാരും മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വണിക്കുകളും ദിശയറിയാൻ ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തിരുവാതിരയും റീഗളുമാണിതിലെ ഏറ്റവും തിളക്കം കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ. തിരുവാതിര ഒരു ചുവപ്പുഭീമൻ നക്ഷത്രവും റീഗൽ ഒരു നീലഭീമൻ നക്ഷത്രവുമാണ്.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Get

Blogger Falling Objects