2011, ഒക്‌ടോബർ 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഒക്ടോബറിലെ ആകാശം

ഒക്ടോബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതിയിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശ ദൃശ്യമാണിത്. എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വൃശ്ചികം, ഭാദ്രപദം എന്നീ രാശികൾ ഇപ്പോൾ കാണാം.

1 അഭിപ്രായം:

Get

Blogger Falling Objects