ഒരായിരം സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലവുമായി ദൂരെദൂരെയൊരു നക്ഷത്രം

Credit: ESA/NASA
TW ഹൈഡ്രെ- 175 പ്രകാശവർഷം അകലെ കിടക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. ഇതിനു ചുറ്റും ശകലിത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു വലയമുണ്ട്(proto planetary disc). ഇവയാണ് പിന്നീട് ഗ്രഹങ്ങളായി രൂപം കൊള്ളുന്നത്. യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ഹെർഷൽ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി ഇതിനെ ഒന്നു കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരായിരം സമുദ്രങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത്രയും ജലമാണ്. ദ്രാവകരൂപത്തിലല്ല വാതകരൂപത്തിൽ. ഇതിനുള്ളിൽ ഐസും പാറയും ചേർന്ന ഗ്രഹശകലങ്ങളും (planetasimals). ഇവ കൂടിച്ചേർന്നാണ് പിന്നീട് ഗ്രഹങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. TW ഹൈഡ്രെ ബാല്യം പിന്നിടുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. 5-10 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രായം എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സൗരയൂഥരൂപീകരണത്തിനു ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് ജലം വന്നത് സൗരയൂഥത്തെ വലയം ചെയ്തു കിടക്കുന്ന കൂയിപ്പർ വലയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനെ ശരിവെക്കുന്ന  തെളിവ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഹെർഷൽ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ഈ നിഗമനത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുതിയ കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.


കൂടുലറിയാൻ:- 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഇതുവരെ

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക