പോസ്റ്റുകള്‍

ഒക്‌ടോബർ, 2013 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

ഒക്ടോബറിലെ ആകാശവിശേഷങ്ങൾ

ഇമേജ്
ഈ മാസം 15൹ മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് കാണുന്ന ആകാശം ചരിത്രത്തിൽ 3- 1942 : ജർമ്മനി ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു. 4- 1957 : സ്ഫുട്നിക് വിക്ഷേപിച്ചു. 10- 1967 : അന്താരാഷ്ട്ര ശൂന്യാകാശ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നു. 11- 1958 : പയനീർ-1 വിക്ഷേപിച്ചു. 11- 1984 : കാതറിൻ ഡി. സള്ളിവൻ ബഹിരാകാശത്തു നടക്കുന്ന ആദ്യവനിതയായി. 13- 1973 : വേൾപൂൾ ഗാലക്സി കണ്ടെത്തി. 22- 2008 : ചന്ദ്രയാൻ-1 വിക്ഷേപിച്ചു. സംഭവങ്ങൾ 1 ചന്ദ്രനെയും ചൊവ്വയേയും അടുത്തു കാണാം 2 ശുക്രൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു               5 അമാവാസി ചൊവ്വ ചിങ്ങം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു 7 ബുധൻ, ശനി, ചന്ദ്രൻ എന്നിവ അടുത്തു വരുന്നു 8 ചന്ദ്രനെയും ശുക്രനെയും അടുത്തു കാണാം 16 ചൊവ്വ റിഗല്യസിന്റെ അടുത്ത് 17 ശുക്രനും അന്റാറിസും അടുത്തു വരുന്നു സൂര്യൻ തുലാം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു  18 പൗർണ്ണമി 21,22 ഒറിയോണിഡ് ഉൽക്കാവർഷം 26 വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു 30   ശുക്രൻ ധനു രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു (കടപ്പാട്: വിക്കിപ്പീഡിയ) ഗ്രഹക്കാഴ