പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വ്യാഴത്തെ നാളെ കാണുക

ഇമേജ്
വ്യാഴത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി കാണാനുള്ള അവസരമാണിത്. ജനുവരി 5൹ രാത്രി മുഴുവൻ ആകാശത്തു വ്യാഴത്തെ കാണാനാകും. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറസ്തമിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ വ്യാഴം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അടുത്ത ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിമ്പോൾ വ്യാഴം അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും.      ഭൂമിയുടെ എതിർവശങ്ങളിലായി സൂര്യനും വ്യാഴവും വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അപൂർവ്വമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിത്തന്നെ കരുതാം. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ ഓപ്പോസിഷൻ എന്നു പറയും. സൂര്യനും വ്യാഴവും ജനുവരി 5൹ ഓപ്പോസിഷനിലായതു കൊണ്ട് ഈ ദിവസം രാത്രി മുഴുവനും നമുക്ക് വ്യാഴത്തെ കാണാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, മറ്റു ദിവസങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിളക്കത്തിലും വ്യാഴത്തെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാന്തിമാനം -2.7 ആയിരിക്കും. അതായത് രാത്രിയിലെ ആകാശത്തിൽ ഏറ്റവും തിളക്കത്തിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രമായ സിറിയസ്സിനെക്കാൾ മൂന്നു മടങ്ങ് തിളക്കമുണ്ടായിരിക്കും വ്യാഴത്തിനു്. വ്യാഴത്തിന്റെ ഏകദേശം 40 0 തെക്കുഭാഗത്തായി സിറിയസ്സിനെയും കാണാം.       മിഥുനം രാശിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഒരു ചെറിയ ദൂരദർശിനിയുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ മേ

ഈ മാസത്തെ ആകാശം

ഇമേജ്
മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ  2014 ജനുവരി 15൹ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം