പോസ്റ്റുകള്‍

സെപ്റ്റംബർ, 2013 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

സെപ്റ്റംബറിലെ ആകാശവിശേഷങ്ങൾ

ഇമേജ്
2013 സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം 15൹ രാത്രി 8മണിയ്ക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചാര്‍ട്ട്. കടപ്പാട്: വിക്കിപ്പീഡിയ സെപ്റ്റംബർ-1: വ്യാഴവും ചന്ദ്രനു ം അടുത്തു വരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ-2: ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും അടുത്തു വരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ-5: അമാവാസി. ബുധൻ കന്നി രാശിയിലേ യ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ-6: ശുക്രനേയും ചിത്ര നക്ഷത്രത്തേയും അടുത്ത ടുത്തു കണാം. ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ-8: ചന്ദ്രനും ശുക്രനും അടുത്തു വരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ-18: പൗർണ്ണമി.   സെപ്റ്റംബർ-2 5: 25൹ ബുധൻ തുലാം രാശിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. ശുക്രൻ:   ശുക്രൻ സാന്ധ്യതാരകമായി തിരി ച്ചു വരുന്നു. സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ശുക്രനെ കാണാം. 8൹ ചന്ദ്രന്റെ സമീപത്തായി ശുക്രനെ കാണാം. വ്യാഴം:   വ്യാഴത്തെ ഈ മാസം പ്രഭാതത്തിൽ കാണാം. മി ഥുനം രാശിയിലാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ചൊവ്വ: ചൊവ്വയേയും പ്രഭാതത്തിൽ കർക്കിടകം രാശിയിൽ കണാം. ബുധൻ : ഈ മാസം കാണാൻ കഴിയില്ല.   ഐസോൺ വിശേഷങ്ങ ൾ നല്ലൊരു ദൂ രദർശിനിയുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോണിനെ ചൊവ്വയുടെ അടുത്ത