ഈ മാസത്തെ ആകാശം


കടപ്പാട്: വിക്കിപ്പീഡിയ; ജ്യോതിശാസ്ത്രകവാടം
കേരളത്തിൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചി൹ രാത്രി 8.30ന് കാണുന്ന ആകാശദൃശ്യം

അഭിപ്രായങ്ങള്‍